Худойназаров Дилшод Ашурович

Номзади илмҳои иқтисодӣ,

муаллими калони кафедра

Тарҷумаи ҳол

Дар оилаи коргар ба дунё омада, соли 2000 баъди хатми синфи 9-уми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 6-и ноҳияи Шаҳринав ба Техникуми металлургии шаҳри Турсунзода аз рӯи ихтисоси «Таҳлилгар, муҳосиб ва иқтисодчӣ дар истеҳсолат» дохил шуда ва соли 2003 техникуми мазкурро бо муваффақият хатм намудааст.

Соли 2003 баъди хатми техникум ба Донишгоҳи Давлатии Миллии Тоҷикистон ба факултети молиявию иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 060401–фаъолияти бонкӣ дохил шуда соли 2008 Донишгоҳи Давлатии Миллии Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси 060401–фаъолияти бонкӣ бо муваффақият хатм намудааст.

Аз соли 2008 то соли 2019 ба ҳайси ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии ДМТ кор ва фаъолият намудааст.

Аз моҳи январи соли 2019 то моҳи марти соли 2020 ба ҳайси муаллими калони кафедра ва аз моҳи марти соли 2020 то ин ҷониб ба ҳайси номзади илмҳои иқтисодӣ, муаллими калони кафедраи кори бонкии ДМТ кор ва фаъолият менамояд.

Собиқаи умумии корї – аз соли 2008

Собиқаи кории умумӣ аз рӯи ихтисос – 12 сол

Манфиатҳои илмӣ: иқтисодиёти минтақавӣ, истифодаи захираҳои иқтисодӣ ва табии, фаъолияти бонкӣ, инфросохтори бонкӣ.

Мавзӯи кори илмӣ: Истифодаи имкониятҳои табиию  иқтисодии ҳавзаи дарёи Панҷ: ҳолат, муаммоҳо ва дурнамо.

Фанҳои таълимӣ – Фаъолияти бонкӣ, Пул, қарз, бонкҳо.

Такмили ихтисос –2021 дар ДМТ.

Мавоҳои чопшуда дар панҷ соли охир:

 1. Худойназаров Д.А. Роль трудового потенциалах в улучшеные банкского обслуживания // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2015.-№2/9(151) стр.97-103;
 2. Худойназаров Д.А. Қарздиҳӣ ва тартиби муайян кардани қобилияти қарзадокунии қарзгиранда дар шароити муосир // Паёми ДМТ соли 2015, № 2/8 (181.) саҳ. 41-45;
 3. Худойназаров Д.А. Бонкҳои исломӣ ва принсипҳои фаъолияти онҳо // Конференсияи илмию назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Рушди устувори муносибатҳои пулию қарзӣ ҳамчун омили пешравии босуръати бахши воқеии иқтисод» бахшида ба «25-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе, 22-юми апрели соли 2016). саҳ.118-132;
 4. Худойназаров Д.А. Особенности банковской деятельности в современных условиях// Конференсияи илмию назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Рушди устувори муносибатҳои пулию қарзӣ ҳамчун омили пешравии босуръати бахши воқеии иқтисод» бахшида ба «25-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе, 22-юми апрели соли 2016). саҳ.136-145;
 5. Худойназаров Д.А. Баҳисобгирии даромадҳои бонкӣ// Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣмукаммалгардонии системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муосир 25-уми октябри соли 2016. саҳ. 48-52.
 6. Худойназаров Д.А. Пул, қарз, бонк (силсилаи лексионӣ) Васоити таълимӣ (силсила лексияҳо бахшида ба 20-умин солгарди ваҳдати миллӣ) нашрияи Вазорати маориф ва илми ҶТ. Душанбе 2017. 145 саҳ.
 7. Худойназаров Д.А. Экономическая оценка водно-энергетических ресурсов Пянджского речного бассейна // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2017. – № 2/3. -С. 40-45;
 8. Худойназаров Д.А. Политические аспекты трансграничного принципа использования природно-ресурсного потенциала Пянджского речного бассейна // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2017. – №2/4 (часть II). – С. 182-185;
 9. Худойназаров Д.А. Горнорудный потенциал Пянджского речного бассейна // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2017. – № 2/7. – С. 67-73;
 10. Худойназаров Д.А., Обидов Ф.С. Горно-геологические условия ресурсопользования в Пянджском речном бассейне / Д.А. Худойназаров, Ф.С. Обидов // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2017. – № 2/10. – С. 148-154.
 11. Худойназаров Д.А., Обидов Ф.С. Ресурсные составляющие природно– экономического потенциала речных бассейнов / Д.А. Худойназаров, Ф.С. Обидов // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2018. – №7. – С. 5-11.
 12. Худойназаров Д.А., Умаров Х. Деградирование пастбищ, опустынивание в горах Таджикистана и их экономические последствия / Д.А. Худойназаров, Х.Умаров // Вестник Экономика Таджикистана при Институте экономики и демографии АН РТ – Душанбе, 2018. – №1. – С. 32-40.
 13. Худойназаров Д.А., Иброхимов И.Р. Перспективные проекты использования природно-ресурсного потенциала бассейна реки Пяндж / Д.А. Худойназаров, И.Р. Иброхимов // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2019. – №2. – С. 28-35.
 14. Худойназаров Д.А., Иброхимов И.Р. Вопросы использования биоклиматического потенциала Пянджского речного бассейна / Д.А. Худойназаров, И.Р. Иброхимов // Известия АН РТ – Душанбе, 2019. – №1 (254). – С. 129-136.
 15. Худойназаров Д.А. Влияние человеческого потенциала на развитие экономике Пянджского речного бассейна // научно теоретической республиканской конференции на тему «Механизмы использования финансово экономических рычагов обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации» (7 ноября 2018 года), Душанбе.- С. 174-178.
 16. Худойназаров Д.А. Водно-энергетические ресурсы пянджского речного бассейна// ДСХ. Конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Идоракунии стратегӣ ва таъмини самаранокии захираҳои энергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (6 декабри соли 2019) С. 35-40.
 17. Худойназаров Д.А. Раванди қарздиҳӣ ва муайян намудани қобилияти қарзадокунии қарзгиранда дар ташкилотҳои қарзӣ// ДСХ. Конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Равандҳои муосири муносибатҳои пулию қарзӣ ва таъсири онҳо ба рушди иқтисодиёт» (15 феврали соли 2020) С.46-50.
 18. Худойназаров Д.А. Муаммоҳои рушди низоми бонкии исломӣ дар шароити имрӯза// Паёми ДМТ. – Душанбе: Сино, 2020. – № 2. – С. 29-33.