Мудири кафедраи “Фаъолияти гумрукӣ”

ИКРОМОВ ФАЗЛИДДИН НУРИДДИНОВИЧ

Вазифа –мудири кафедра

Дараҷаи илмӣ – номзади илмҳои иқтисодӣ

Унвони илмӣ – дотсент

ТАРҶУМАИ ҲОЛ

Икромов Фазлиддин Нуриддинович 16 июли соли 1991 дар оилаи хизматчӣ таваллуд шудааст. Соли 2009 пас аз хатми Гимназияи шаҳрии шаҳри Душанбе (ҳозира Гиманазияи №1) ба факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ихтисои 1-25010400-молия ва қарз дохил шуда, соли 20014 онро бо дипломи аъло хатм намудааст.

Пас аз хатми донишгоҳ, аз моҳи августи соли 2014 то моҳи январи соли 2015 ба ҳайси мутахассис, мутахассиси пешбар дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардааст. Аз моҳи январи соли 2015 то моҳи январи соли 2018 аспиранти шуъбаи рӯзонаи кафедраи умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд. Аз моҳи сентябри соли 2018 то моҳи январи соли 2019 ассистенти кафедраи молия, аз моҳи феврали соли 2019 то сентябри соли 2019 дар вазифаи мушовири академии дараҷаи 1-уми факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, аз моҳи сентябри соли 2019 то моҳи августи соли 2020 дар вазифаи муаллими калон, дотсенти кафедраи молияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намудааст. Аз моҳи августи соли 2020 то моҳи октябри соли 2021 иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедраи идоракунии молияи давлатӣ, аз моҳи октябри соли 2021 то ин ҷониб тибқ Қарори шурои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мудири кафедраи идоракунии молияи давлатӣ мебошад.

Тибқи Фармоиши Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (15.03.2023, №277) бо нишони «Аълочии маориф ва илми Тоҷикистон» сарфароз гардонида шуд.

Собиқаи корӣ 10 сол.

Таваҷҷӯҳи илмӣ: молия, молияи давлатӣ, буҷет, бозори коғазҳои қиматнок,бозори молиявӣ, бозори сармоя, менеҷменти молиявӣ ва ғайра.

Рисолаи илмӣ барои дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ дар мавзӯи «Асосҳои институтсионалии рушди бозори коғазҳои қиматноки Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад. 

Фанҳои таълимӣ – идораи молияи давлатӣ, бозори молиявӣ, буҷет ва низоми буҷетӣ, менеҷменти молиявӣ, математикаи молиявӣ, асосҳои кори гумрукӣ ва ғайра.

НАШРИЯҲОИ АСОСӢ

а) Номгӯи маҷаллаву нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия:

 1. Икромов Ф.Н. // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. №4/1(43). – Душанбе, 2022.– C. 85-95. ISSN 2308- 054X;
 2. Икромов Н.Қ., Икромов Ф.Н. // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. №4/1(43). – Душанбе, 2022.– C. 179-187. ISSN 2308- 054X;
 3. Икромов Ф.Н., Юнусов А.Ю., Саймуртазоев С.С. // Вестник Таджикского национального университета. Научный журнал. Серия социально-экономических и общественных наук. №10. – Душанбе, 2022. -С.194-201. ISSN 2413-5151;
 4. Икромов Ф.Н., Давлатмуродов Ш.М. // Паёми молия ва иқтисод. №1(25). – Душанбе, 2021.– С.87-94. ISSN 2663-0389;
 5. Икромов Ф.Н., Сабурзода Ф. // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – №10. Қисми 1. – Душанбе, 2020. – С.76-80. ISSN 2413-5151;
 6. Икромов Ф.Н. // Вестник Таджикского национального университета. Научный журнал. Серия социально-экономических и общественных наук. №9. – Душанбе, 2019. -С.44-51. ISSN 2413-5151;
 7. Икромов Ф.Н., Қурбонов Ф. // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – №8. – Душанбе, 2019. – С.57-63. ISSN 2413-5151;
 8. Икромов Ф.Н., Қурбонов Ф. // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – №10. – Душанбе, 2019. Қисми 2. – С.89-96. ISSN 2413-5151;
 9. Икромов Ф.Н. // Успехи современной науки  и образования. Научный журнал. №5. Том 1. –  г.Белгород, 2017. – С.140-143. ISSN 2412-9631;
 10. Икромов Ф.Н. // Современный ученый. Международный научно-исследовательский журнал (включен в список ВАК, РИНЦ (Elibrary.ru) и в Международную базу данных Agris). №4. – г.Белгород, 2017. – С.10-12;
 11. Икромов Ф.Н. // Вестник Таджикского национального университета. Научный журнал. Серия социально-экономических и общественных наук. №2/4. Қисми 1. – Душанбе, 2017. – С.13-19. ISSN 2413-5151;
 12. Икромов Ф.Н. // Паёми Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. №3(11). – Душанбе, 2017.– С.119-122. ISSN 2408-929Х;
 13. Кудратов Р.Р., Эмомов М.Н. Икромов Ф.Н. // Вестник Таджикского национального университета. Научный журнал. Серия социально-экономических и общественных наук. №2/5(207). – Душанбе, 2016. – С. 9-13. ISSN 2413-5151;
 14. Икромов Ф.Н. // Вестник Таджикского национального университета. Научный журнал. Серия социально-экономических и общественных наук. №2/9(190). – Душанбе, 2015. – С.128-133. ISSN 2413-5151.

б) Мақолаҳои илмӣ дар дигар маҷаллаҳою нашрияҳои илмӣ:

 1. Икромов Ф.Н., Саидмуртазоев С.С., Раҳимзода С.С. // Дар маҷмӯа: маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Механизмҳои молиявию қарзии тадбиқи ҳадафҳои стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» –Душанбе: «Матбааи ДМТ», 2022, – 478 с. – С. 118-130;
 2. Икромов Ф.Н., Муминзода М.Н., Раҳимзода С.С. // Дар маҷмӯа: маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Механизмҳои молиявию қарзии тадбиқи ҳадафҳои стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон»-Душанбе: «Матбааи ДМТ», 2022, – 478 с. – С. 103-117;
 3. Икромов Ф.Н., Лолахонов А.Э. // Дар маҷмӯа: маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Механизмҳои молиявию қарзии тадбиқи ҳадафҳои стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» –Душанбе: «Матбааи ДМТ», 2022, – 478 с. – С.393-399;
 4. Икромов Ф.Н., Шарифзода Ҳ.Ш., Саидмуртазоев С.С. // Дар маҷмӯа: маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Вазъи низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пандемияи коронавирус COVID – 19» – Кӯлоб: «Муассисаи нашрияи Ирфон», 2021,-560 с. – С.342-347;
 5. Икромов Ф.Н., Саидмуртазоев С.С., Шарифзода Ҳ.Ш. // Дар маҷмӯа: маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Вазъи низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пандемияи коронавирус COVID – 19» – Кӯлоб: «Муассисаи нашрияи Ирфон», 2021,-560 с. – С.347-349;
 6. Икромов Ф.Н., Шарифзода Ҳ.Ш., Саидмуртазоев С.С. // Дар маҷмӯа: маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Вазъи низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пандемияи коронавирус COVID – 19» – Кӯлоб: «Муассисаи нашрияи Ирфон», 2021,-560 с. – С.350-355;
 7. Икромов Ф.Н., Одинаев Ф.Б. // Дар маҷмӯа: маводи конфронси ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои такмили механизми молиявию қарзии рушди иқтисодиёти миллӣ» – Душанбе: «Матбааи ДМТ», 2021, – 276 с. – С.62-67;
 8. Икромов Ф.Н., Одинаев Ф.Б. // Дар маҷмӯа: маводи конфронси ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои такмили механизми молиявию қарзии рушди иқтисодиёти миллӣ» –Душанбе: «Матбааи ДМТ», 2021, – 276 с. – С.103-109;
 9. Икромов Ф.Н., Гулаҳмадов М., Ёров Ф. // Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Такмили муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ дар рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 7-уми декабри соли 2020. – Душанбе: 2020. – С.51-58;
 10. Икромов Ф.Н., Гулаҳмадов М., Ёров Ф. // Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Такмили муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ дар рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 7-уми декабри соли 2020. – Душанбе: 2020. – С.58-64;
 11. Икромов Ф.Н., Қурбнов Ф. // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир»/ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон // Душанбе, 11 майи соли 2019, қисми 2. – С.91-96;
 12. Икромов Ф.Н., Ғуломносиров Н.А., Эмомов М.Н. // Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Самаранок идоракунии молияи давлатӣ дар иқтисоди кушоди Ҷумҳурии Тоҷикистон» / Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон // Душанбе: 19 феврали соли 2016. – С.50-54;
 13. Икромов Ф.Н., Ганҷалов Қ. // Маводи конференсияи байналмилалии назариявӣ-амалӣ дар мавзӯи «Сиёсати пулию қарзии Тоҷикистон: нишондиҳандаҳо, муаммоҳо ва тамоюл» / Донишгоҳи миллии Тоҷикистон // Душанбе, 28.10. с.2016.-С.117-125;
 14. Икромов Ф.Н. // Материалы научно-практической конференции // Таджикский национальный университет, апрель 2015 г.-С.129-130;
 15. Икромов Ф.Н. // Маҷаллаи «Ба қуллаҳои дониш» / Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / ҳарҳафтаина, 10 апрели соли 2015.-№7(1374).-С.11.

в) Монография:

 1. Икромов Ф.Н. / –  Душанбе:  ҶДММ Нушбод, 2022. – 168 с.; УДК: 336.76(075.8);  ББК: 65.9(2)26; ISBN 978-99985-73-56-7;
 2. Икромов Ф.Н. / –  Душанбе:  Типография ТНУ, 2020. – 154 с. УДК: 336.763 (575.3); ББК: 65.64; ISBN 978-99975-77-68-9.

г) Васоитҳои таълимӣ:

 1. Икромов Ф.Н. / Идоракунии молияи давлатӣ (воситаи таълимӣ) – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С.246; УДК: 336.01(075.8); ББК: 65.9(2)26; ISBN 978-99985-36-30-2;
 2. Икромов Ф.Н. / Финансовый менеджмент (Учебное пособие) – Душанбе: Типография ТНУ, 2023. – С.246; УДК: 336:005(075.8); ББК: 65.26(1)73; ISBN 978-99985-36-31-9;
 3. Икромов Ф.Н., Амонова Д.А., Давлатмуродов Ш.М., Тоҷибоева Ф.Э., Ҷаҳоншоҳ С., Маҳмадризоиён С.Ҳ. / Бозори молиявӣ (воситаи таълимӣ) – Душанбе: ҶДММ “НУШБОД”, 2022. – С.340; УДК: 336.76(075.8); ББК: 65.9(2)26; ISBN 978-99985-58-14-14;
 4. Икромов Ф.Н., Мирзоев С.С. / Финансовый рынок (Учебное пособие) – Душанбе: Типография ТНУ, 2021. – С.298; УДК: 336.76(075.8); ББК: 65.9(2)26; ISBN 978-99985-58-14-14.