Мудири кафедраи “Иқтисодиёти ҷаҳонӣ”

Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна

 Мудири кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ      н.и.и.   дотсент                 

Кабинет  304

Email:  malika-63-63@mail.ru

Маълумот: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Фанҳои таълимӣ– иқтисодиёти ҷаҳонӣ, созмонҳои иқтисодии байналхалқӣ, муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ, интегратсияи иқтисодии байналхалқӣ, масоили муосири илми иқтисодӣ, макроиқтисоди кушод, семинарҳо ва курсҳои махсус

Соҳаи рағбатҳои илмӣ: моликиятдорӣ дар соҳаи аграрӣ, масоили таъмини амнияти озуқаворӣ дар шароити муосир, ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии ҶТ бо давлатҳои ҷаҳон.

Мавзӯи кори илмӣ-тадқиқотӣ: Асосҳои назариявӣ ва амалии таъмини амнияти озуқавории  ҶТ дар шароити муосир

Такмили ихтисос – соли 2018-ДМТ; соли 2021- ДМТ.

Маводҳои дар панҷ соли охир нашршуда:

1. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна «Масоили таъсири бўҳрони молиявию иқтисодии ҷаҳонӣ ба таъмини амнияти озуқаворӣ”дар конф.ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати кормандону устодони ДМТ бахшида ба 25-солагии истиқлолияти давлатии ҶТ, 2016.
2.Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна Теоретические проблемы обеспечения продовольственной безопасности в условиях перехода к рыночным отношениям. //Вестник национального университета, №2/10, (152/1),серия экономических наук, 2015г. 117-121стр.
3. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна\\Ташкили бизнеси меҳмонхонадорӣ дар ҷаҳони муосир. //Вестник национального университета, № 2/6(175),серия экономических наук, 2015г. 119-125стр. ҳаммуаллиф.
4. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна Таъсири амнияти озуқаворӣ ба тандурустии аҳолӣ //Вестник национального университета, №2\7 (178),серия экономических наук, 2015г. 9-13стр.
5. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна «Ташаккули бизнеси меҳмонхонадорӣ дар шароити муосир». Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи «Рушди туризми рекреатсионӣ дар шароити муосир» 31-уми октябри соли 2015. с 45-48.
Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна “Пешвои миллат ва истиқлолияти энергетикӣ”дар Маҷаллаи Тоҷикистон саҳ. 18-19, № 9,10 . соли 2016.
6.Саидмуродова Малика Абдувахобовна «Свободные экономические зоны как инструмент привлечения инвестиций (на примере СЭЗ Согд)». Материалы Международной научно-практической конференции на тему: «Вопросы комплексного экономического анализа показателей устойчивого развития предприятий и его информационное обеспечение» стр. 282-286, 2016 год.
7. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна “Асосҳои назариявию амалии рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва роҳҳои баландбардории он”. Маводи конф.ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзўи: “Рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва роҳҳои баландбардории он дар шароити ҷаҳонишавӣ”. Саҳ. 6-10.Душанбе, 2017.
8. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна“Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун таъминкунандаи рушди инноватсионии иқтисодиёти ҶТ.” Маводи конф. байналмилалии илмӣ- назариявии Факултети баҳисобгирии иқтисодӣ. соли 2017. Саҳ. 153-157
9. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна “Масоили таъмини амнияти озуқаворӣ асоси рушди иқтисодиёти миллӣ” Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзўи: «Стратегияи миллии рушди ҶТ барои давраи то соли 2030: назария ва амалия» 22-24 апрели соли 2017. Саҳ. 73-77
10. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна “Таъсири ҷаҳонишавӣ ба масоили таъмини амнияти озуқаворӣ”. Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявии факултети баҳисобгирии иқтисодӣ. 2017. Саҳ. 122-125
11. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна Масоили ҷаҳонишавӣ ва амнияти озуқаворӣ дар ҷаҳон. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ДМТ бахшида ба«20 солагии Рўзи ваҳдати миллӣ» ва «Соли ҷавонон»соли 2017. Саҳ. 286
12. Саидмуродова М. А., Асосҳои назариявию амалии муҳоҷирати қувваи корӣ дар шароити муосир. Паёми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ- иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. ISSN 2017 №2/10. Саҳ. 87-90. (бо ҳаммуаллифӣ).
13. Саидмуродова М А., Свободные экономические зоны как инструмент привлечения инвестиций (на примере СЭЗ Согд).Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. ISSN 2017 №2/8.Стр. 11-15.
14. Саидмуродова М. А., Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун таъминкунандаи рушди инноватсионии иқтисодиёти ҶТ. Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи: «Ҷанбаҳои институтсионалии ташкили «иқтисодиёти сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (24-уми ноябри соли 2017). Саҳ. 51-55. (бо ҳаммуаллифӣ).
15. Саидмуродова М. А., Иқтисодиёти сабз таъминкунандаи рушди устувор дар ҷомеа. Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи: «Ҷанбаҳои институтсионалии ташкили «иқтисодиёти сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (24-уми ноябри соли 2017). Саҳ. 96-99.
16. Саидмуродова М. А., Особенности использования франчайзинга на современном туристском рынке. Маводи конфронси байналмиллалии илмию-амалӣ дар мавзўи «Рушди сайёҳӣ ҳамчун омили пешрафти иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъи муосир ва дурнамои он»(30-юми июни соли 2018). Саҳ. 24-28.
17. Саидмуродова М. А., Использование мирового опыта обеспечения продовольственной безопасности. Республиканская научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященная Международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», «Году развития туризма и народных ремесел», «140-ой годовщине со дня рождения Героя Таджикистана Садриддина Айни» и «70-ой годовщине со дня создания Таджикского национального университета» ТНУ, 2018. Стр. 243-244 (тезис)
18. Саидмуродова М. А., Свободные экономические зоны-основа развития региональной экономической интеграции. Материалы международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы формирования информационного общества в Республике Таджикистан: состояние и перспективы развития”.Душанбе-2018. Стр.251-255.
19. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Амнияти озуқавории ҷаҳонӣ ва нақши СИБ дар ҳалли он. Вестник филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г.Душанбе. № 2(2) 2019. Стр. 34-
20. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ўзбекистон дар давраи муосир. Вестник филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе. № 2(2) 2019. Стр. 40-45.
21. Саидмуродова Малика Абдувахобовна Внешнеэкономический комплекс Таджикистана: индексный подход и структурный анализ гипертрофированности состояния. //Вестник таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук в соавторстве)- №8. – 2018. С.14-24.
22. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна Теоретические модели повышения механизма инвестиционной обеспеченности национальной экономики. Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук.ISSN 2018 №2/10 .стр.34-39
23.Саидмуродова Малика Абдувахобовна. Совершенствование институциональных основ повышения инвестиционной обеспеченности в Республике Таджикистан. Вестник Бохтарского государственного университета имени Н. Хисрава. Серия гуманитарных и экономических наук.2018 №1/4 (57). Стр. 201-205
24. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Таъмини амнияти озуқавории ҷаҳонӣ ва нақши созмонҳои байналмилалӣ дар ҳалли он. Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ (ш.Душанбе, 28-30-уми июни 2019 сол) дар мавзўи «Масоили муҳими такомул ва рушди аудити давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» саҳ.401-406
25. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Методологические вопросы оценки инвестиционной обеспеченности экономики. Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук.ISSN 2019 № 4-1 .стр.49-54
26. Саидмуродова Малика Абдувахобовна. Теоретические аспекты предпринимательского капитала и способы его формирования; Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию-назариявӣ (ш. Душанбе, 11 майи 2019 сол) дар мавзўи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир».
27. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Марҳилаҳои ташаккули созмонҳои иқтисодии байналмилалӣ ва рушди онҳо. Шарифӣ Д., Саидмуродова М.А.,Паёми ДМТ. Қсми иқтисод, 2019, №4, қисми 1. Саҳ.19-25
28. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Самтҳои имконпазири рушди ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои иқтисодии байналмилалӣ. Шарифӣ Д., Саидмуродова М.А.,Паёми ДМТ. Қсми иқтисод, 2019, №3, қисми 2. Саҳ. 147-151
29. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна.Манфиатҳои миллӣ ҷиҳати истифодаи самараноки иқтидорҳои обӣ-энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Конф. ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021) ва “400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ”. Душанбе-2019. Саҳ.268.
30.Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Самтҳои асосии муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳҳонишавӣ. (бо ҳаммуаллифӣ). ISSN 2019 №10/ 2. Саҳ. 108-113..
31. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. К вопросу об исследовании индикаторов вовлеченности страны в глобализационные процессы. Вестник ТГУПБП, серия общественных наук, №4 (81) 2019. Хуҷанд.ISSN 2411-1945. Стр. 5-13.
32. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Масоили назариявии таъмини бехатарии озуқаворӣ дар шароитҳои ҷаҳонишавӣ. (бо ҳаммуаллифӣ). Паёми ДМТ. Қисми иқтисод,ISSN 2019 №10/ 2. Саҳ. 71-75.
33. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ: шакл, хусусиятҳо ва роҳҳои ташкили онҳо. (бо ҳаммуаллифӣ). Паёми ДМТ. Қисми иқтисод, ISSN 2019 №10/ 2. Саҳ. 36-42.
34. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Международный характер проблемы продовольственной безопасности в условиях изменения климата. Вестник ТНУ. ISSN 2020. №7. Саҳ. 83-89.
35. Саидмуродова Малика Абдуваҳобовна. Некоторые взгляды к мировым проблемам продовольственной безопасности. Материалы международной конф-ции “Актуальные вопросы госуправления и местного самоуправления в процессе реализации “Электроного правительства”-23-24 октября 2020года. Академия госуправления при Президенте РТ.