Мудири кафедраи “Иқтисодиёти ҷаҳонӣ”

Вазифа мудири кафедра

Дараҷа н.и.и.

Шарҳи ҳол

5 апрели соли 1991 дар шаҳри Душанбе, дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст.  Соли 2009 Литсей-интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо баҳои аъло хатм намудааст. Худи ҳамон сол ба факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ихтисоси 25010300 (“Иқтисодиёти ҷаҳонӣ”) ба гурӯҳи буҷавӣ дохил шуда, онро бомуваффақият соли 2014 хатм намуд ва соҳиби ихтисоси иқтисодчӣ дар соҳаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ гашт.

Пас аз хатми донишгоҳ ба ҳайси ассистенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба кор шурӯъ намуд. Соли 2015 ба шӯъбаи маълумоти дуюми факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 2018 бомуваффақ хатм намуд ва соҳиби ихтисоси ҳуқуқшинос дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ гашт. Худи ҳамон сол рисолаи илмиашро дар мавзӯи “Внешнеэкономические интересы Республики Таджикистан в системе мирохозяйственных связей” дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-004 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.14 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ ҳимоя намуд, ки он 29 ноябри ҳамон сол аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид ва ба ӯ дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ дода шуд.

Аз соли 2020 ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи дотсенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ фаъолият намуда истодааст.

Собиқаи умумии корӣ аз соли 2014

Собиқаи кори аз рӯи ихтисос 7 сол

Самти корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: иқтисодиётӣ ҷаҳонӣ, муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ, фаъолияти беруниқтисодӣ.

Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи н.и.и. “Внешнеэкономические интересы Республики Таджикистан в системе мирохозяйственных связей”

Фанҳои тадрисшаванда – иқтисодиёти ҷаҳонӣ, фаъолияти беруниқтисодии ҶТ, бозори байналхалқии қоѓазҳои қимматнок, созмонҳои иқтисодии байналхалқӣ.

Такмили ихтисос – феврал-март 2016; апрел-май 2020; октябр-ноябр 2020 Донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Маводҳои дар панҷ соли охир нашршуда:

 1. Содикзода П. Национальные интересы Республики Таджикистан в сфере международной торговли // Вестник Центра стратегических исследований при Президенте РТ «Таджикистан и современный мир», – Душанбе, 2017. – №1 (56). – с. 105-114 (1,4 п.л.).
 2. Содикзода П. Перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций для экономики Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета, серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2017. – № 2/6. – с. 36-40 (0,6 п.л.).
 3. Содикзода П. Политико-экономические проблемы развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве // Вестник Таджикского национального университета, серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2020. – № 5. – с. 148-154 (0,9 п.л.).
 4. Содикзода П. Косвенное влияние международных экономических санкций для третьих стран (на примере ЕАЭС) // Вестник Центра стратегических исследований при Президенте РТ «Таджикистан и современный мир», – Душанбе, 2020. – №4 (72). – с. 200-208 (1,2 п.л.).
 5. Содикзода П. Роль прямых иностранных инвестиций для экономического развития Республики Таджикистан // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Конкурентоспособность национальной экономики и пути ее повышения в условиях глобализации». – Душанбе, 2017. – с. 141-149 (0,6 п.л.).
 6. Содикзода П. История становления Всемирной торговой организации и ее роль в формировании современной системы международной торговли // Материалы апрельской научно-практической конференции на тему: «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года: теория и практика». – Душанбе, 2017. – с. 106-113 (1 п.л.).
 7. Содикзода П. Обеспечение экономической безопасности Республики Таджикистан как результат реализации внешнеэкономических интересов // Материалы круглого стола на тему: «Финансово-кредитная политика Республики Таджикистан: результаты и перспективы». – Душанбе, 2018. – с. 67-70 (0,5 п.л.).
 8. Содикзода П. Обеспечение внешнеэкономической безопасности Республики Таджикистан как приоритетное направление экономической политики // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: “Проблемы перехода к системе национальных счетов и совершенствование методологии расчета статистических показателей”. – Душанбе, 2019. – с. 422-427.
 9. Содикзода П. Развитие дезинтеграционных процессов внутри Содружества независимых государств // Маводи конфронси байналмилалии илмию-амалӣ дар мавзӯи “Масоили муҳими такомул ва рушди аудити давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”. – Душанбе, 2019. – саҳ. 124-128.
 10. Содикзода П. Внешнеэкономическая безопасность Республики Таджикистан // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандон ва донишҷӯёни ДМТ бахшида ба “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, солҳои 2019-2021”, “400 солагии Миробид Сайидои Насафӣ”. – Душанбе, 2019. – 406 саҳ.
 11. Содикзода П. Светило отечественной науки // Маҷмӯи нигоштаҳои шогирдон ва баҳрамандони мактаби илмии профессор Л.Ҳ. Саидмуродов оид ба фаъолияти илмӣ-эҷодӣ бахшида ба 60-солагии олим «Корномаи олим». – Душанбе: Ирфон, 2019. – с. 231-239. (0,5 п.л.).
 12. Содикзода П. Внешнеэкономические интересы Таджикистана в современном мировом хозяйстве: монография. – Душанбе: Адабиёти бачагона, 2020. – 184 стр.
 13. Тафсири Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон (нашри якум) / Маҳмудов Н.Р., Раҳматов Н.С., Содиқзода П. ва дигарон. – Душанбе: КВД «Матбаа»-и Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 808 саҳ.
 14. Комментарий к Таможенному кодексу Республики Таджикистан / Махмудов Н.Р., Рахматов Н.С., Содикзода П. и др. – Душанбе: КВД «Матбаа»-и Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон., 2020. – 843 стр.