Давлатов Диловар Сайфуллоевич

 

Вазифа – муаллими калон

Дараҷа               

Унвон                

Тарҷимаи ҳол.

Дар оилаи омўзгор таваллуд шуда, мактаби миёнаи рақами 13-ро бо баҳои хубу аъло хатм намудаст. Соли 1994 ба ДДМТ ба ихтисоси молия ва қарз дохил шуда, онро соли 2000 хатм намудааст. Соли 2010 ба ҳайси ассистенти кафедраи молия ба кор даромада, солҳои 2013 – 2017 унвоҷўи кафедраи мазкур буд. Аз соли 2014 ассистенти кафедраи андоз ва андозбандӣ ва аз соли 2019 то ин ҷониб муаллими калони кафедраи андоз ва андозбандӣ мебошад.

Собиқаи умумии кор аз соли 1997.

Собиқаи кори омўзгорӣ 10 сол.

Тавҷҷўҳи илмӣ: андоз ва андозбандӣ, танзими андоз, андозбандии минтақавӣ, назорати андоз ва маъмурикунонии андоз.

– апрели 2018-майи 2018 курси такмили ихтисосро дар самти иқтисодиёт хондам.

Маводҳои илмӣ дар 5-соли охир:

 1. Давлатов Д.С. Налоговое бремя и его влияние на социально-экономическое развитие регионов [Текст]/ Х.Р. Улугходжаева, Д.С. Давлатов// Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук, 2016. – №2/4 (204). – С.3-6.
 2. Давлатов Д.С. Роҳҳои такмили низоми андозбандии фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ/ С.Ш. Каюмов, Д.С. Давлатов// Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзўи «Сиёсати буҷетӣ-андозии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди кушод» кафедраи андоз ва ва андозбандии ДМТ. 20-21майи соли 2016. Душанбе: матбааи ДМТ, – С. 144-152.
 3. Давлатов Д.С.Самтҳои асосии такмил додани системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Д.С. Давлатов, С.Ш. Каюмов// Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзўи «Мукаммалгардонии системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муосир» кафедраи андоз ва андозбандии ДМТ. 25-октябри соли 2016. Душанбе: матбааи ДМТ, – С. 38-41.
 4. Давлатов Д.С. Самтҳои афзалиятноки мукаммалгардонии механизми андоз аз арзиши иловашуда/ Д.С. Давлатов// Маводҳои мизи гирд дар мавзўи «Сиёсати молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: натиҷаҳо ва дурнамо” ФМИ-и ДМТ. 7-уми декабри соли 2017. Душанбе: матбааи ДМТ, – С. 37-43.
 5. Давлатов Д.С. Проблемы рационального использования земли и его налогообложения в условиях малоземелья Таджикистана/ И.Р. Иброҳимов, С.Ш. Каюмов, М. С. Джоналоев, Д.С. Давлатов// Сборник материалов научно-практической конференции финансово-экономического факультета ТНУ. – Душанбе: изд. ТНУ, 2018. – С. 36-49.
 6. Давлатов Д.С. Государственное регулирование налогово-бюджетной системы Таджикистана/ И.Р. Иброҳимов, Д.С. Давлатов// Материалы общеуниверситетской научной семинар на тему: «Проблемы налогообложения и пути его решение в РТ» (5-го мая 2018г.) и Республиканской научно- практической конференции посвященной 70-летию ТНУ (7-ноября 2018г.) – С. 36-40.
 7. Индии и его пременимая опыт в условиях Таджикистана/ И.Р. Иброҳимов, С.Ш. Қаюмов, Д.С. Давлатов// Материалы общеуниверситетской научной семинар на тему: «Проблемы налогообложения и пути его решение в РТ» (5-го мая 2018г.) и Республиканской научно- практической конференции посвященной 70-летию ТНУ (7-ноября 2018г.) – С. 64-70.
 8. Давлатов Д.С. Последствия налогово-бюджетного регулирования на эканомику/ И.Р. Иброҳимов, Д.С. Давлатов, А.Ф. Исматов// Материалы научно теоретической республиканской конференции на тему«Механизмы использования финансово экономических рычагов обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации» 7-ноября 2018 года – С. 43-45.
 9. Давлатов Д.С. Государственное регулирование налогово-бюджетной системы Таджикистана / И.Р. Иброҳимов, Д.С. Давлатов, Ф.Б. Одинаев// Материалы научно теоретической республиканской конференции на тему «Механизмы использования финансово экономических рычагов обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации» 7-ноября 2018 года – С. 45-48.
 10. Давлатов Д.С. Муаммоҳои низоми соддакардашудаи андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/ И.Р. Иброҳимов, С.Ш. Қаюмов, Д.С. Давлатов// Маҷмўи маводҳои конференсияи илмӣ-амалии факултети молиявӣ-иқтисодии ДМТ. – Душанбе: нашр. ДМТ, 2018. – С. 62-71.
 11. Давлатов Д.С. Низоми андозбандии Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Д.С. Давлатов// Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию-назариявӣ дар мавзуъи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» ш. Душанбе: нашр. ДМТ, 11-уми майи соли 2019. – С. 50-57.
 12. Давлатов Д.С. Маъмурикунонии андоз яке аз самтҳои афзалиятноки низоми идоракунии андоз/ Д.С. Давлатов, А.Ф. Исматов// Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию-назариявӣ дар мавзуъи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» ш. Душанбе: нашр. ДМТ, 11-уми майи соли 2019. – С. 36-45.