Мудири кафедраи «Идоракунии молияи давлатӣ»

Икромов Фазлиддин Нуриддинович

Вазифа – мудири кафедра

Дараҷаи илмӣ – номзади илмҳои иқтисодӣ

Унвони илмӣ — дотсент

Тарҷумаи ҳол

Икромов Фазлиддин Нуриддинович 16 июли соли 1991 дар оилаи хизматчӣ таваллуд шудааст. Соли 2009 пас аз хатми Гимназияи шаҳрии шаҳри Душанбе (ҳозира Гиманазияи №1) ба факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ихтисои 1-25010400-молия ва қарз дохил шуда, соли 20014 онро бо дипломи аъло хатм намудааст.

Пас аз хатми донишгоҳ, аз моҳи августи соли 2014 то моҳи январи соли 2015 ба ҳайси мутахассис, мутахассиси пешбар дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардааст. Аз моҳи январи соли 2015 то моҳи январи соли 2018 аспиранти шуъбаи рӯзонаи кафедраи умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд. Аз моҳи сентябри соли 2018 то моҳи январи соли 2019 ассистенти кафедраи молия, аз моҳи феврали соли 2019 то сентябри соли 2019 дар вазифаи мушовири академии дараҷаи 1-уми факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, аз моҳи сентябри соли 2019 то моҳи августи соли 2020 дар вазифаи муаллими калон, дотсенти кафедраи молияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намудааст. Аз моҳи августи соли 2020 то ҳол иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедраи идоракунии молияи давлатии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.    

Соли 2018 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи “Асосҳои институтсионалии рушди бозори коғазҳои қиматноки Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз рӯи ихтисоси 08.00.10 – молия, гардиши пул ва қарз, зери роҳбарии доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Қодирзода Диловар Баҳриддин ҳимоя намудааст.

Собиқаи корӣ 8 сол.

Таваҷҷӯҳи илмӣ: молия, молияи давлатӣ, буҷет, бозори коғазҳои қиматнок, бозори молиявӣ, бозори сармоя ва ғайра.

Рисолаи илмӣ барои унвони илмии н.и.и. Асосҳои институтсионалии рушди бозори коғазҳои қиматноки Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Фанҳои таълимӣ – идораи молияи давлатӣ, бозори молиявӣ, буҷет ва низоми буҷетӣ, менеҷменти молиявӣ, математикаи молиявӣ, асосҳои кори гумрукӣ ва ғайра.

НАШРИЯҲОИ АСОСӢ

а) Номгӯи маҷаллаву нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия:

 1. Масъалаҳои назариявию амалии бозори суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: — №1.
 2. Масоили назариявию амалии фонди нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми «Молия ва иқтисод» (Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон). Маҷаллаи илмӣ-амалӣ. – Душанбе: — №1 (25). – С. 84-94.
 3. Танзими давлатии фаъолияти сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: — №10.-С.75-82.
 4. Рынок ценных бумаг как институт развития инвестиционной деятельности Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального Университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2019.- №9.
 5. Нақши давлат дар танзими институтҳои бозори коғазҳои қиматнок // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: — №8.-С.57-63.
 6. Генезиси ташаккул ва рушди институтсияҳои бозори коғазҳои қиматнок // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: — №9.
 7. Эволюция развития институтов рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан // Вестник Таджикского национального Университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино, 2017.- №2/4. -С.112-122.
 8. Теоретико-методологическое исследование институциональных основ развития рынка ценных бумаг // Успехи современной науки и образования // г. Белгород: Том 1, 2017 год.-№5.– С.140-142.
 9. Эффективная модель институционального развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан // Современной ученый // г. Белгород: Том 1, 2017 год.-№4.– С.10-12.
 10. Концептуальные подходы к устойчивому развитию центрального региона Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал) //-Душанбе: Таджикский национальный университет, 2016.- №2/5(207).-С. 9-13.
 11. Институциональные развития рынка ценных бумаг Республики Таджикистан // Вестник серия экономических наук университета //-Душанбе: Таджикский национальный университет, 2015. –№2/9(190). –С. 128-133.

б) Мақолаҳои илмӣ дар дигар маҷаллаҳою нашрияҳои илмӣ:

 1. Вобастагии раванди ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ аз таваррум дар рушди иқтисодиёти миллӣ / Семинари ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ Бахшида ба “Рӯзи кормандони соҳаи молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар мавзӯи “Муаммоҳои такмили низоми молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир” (ш. Душанбе, 7 декабри соли 2020)
 2. Асосҳои методологӣ ва ташкилнамоии захираҳои қарзии бонкҳои тиҷоратӣ // Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Такмили муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ дар рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 7-уми декабри соли 2020. – Душанбе: 2020. — С.51-58.
 3. Омилҳои таъсиррасони институтсионалӣ ба ташкили захираҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Такмили муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ дар рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 7-уми декабри соли 2020. – Душанбе: 2020. — С.58-64.
 4. Доллар ва таъсири он ба иқтисодиёти миллӣ // Маҷаллаи «Ҳисобдорӣ ва омор»-и Вазора молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон// Душанбе, моҳи июни соли 2019, №6 (153). – С.65-72.
 5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Таджикистан // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Налогово-бюджетное регулирование в экономике Республики Таджикистан»/ Таджикский национальный университет // Душанбе, 11 мая 2019 г., 2-часть – С.65-72.
 6. Соҳибкорӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти миллӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир»/ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон // Душанбе, 11 майи соли 2019, қисми 2. – С.91-96.
 7. Генезис института рынка ценных бумаг и процесс его глобализации // Научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава и студентов, посвященной году Молодежи и 20-тию Дня национального единства // Финансово-экономический институт Таджикистана/19-20 апреля 2017 г.
 8. Таҳлили динамикии векселҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Самаранок идоракунии молияи давлатӣ дар иқтисоди кушоди Ҷумҳурии Тоҷикистон» / Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон // Душанбе: 19 феврали соли 2016. – С.50-54.
 9. Касри буҷети давлатӣ ва роҳҳои рӯйпӯш намудани он ба воситаи барориши векселҳои хазинадорӣ // Маводи конференсияи байналмилалии назариявӣ-амалӣ дар мавзӯи «Сиёсати пулию қарзии Тоҷикистон: нишондиҳандаҳо, муаммоҳо ва тамоюл» / Донишгоҳи миллии Тоҷикистон // Душанбе, 28 октябри соли 2016. – С.117-125.
 10. Анализ развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан // Материалы научно-практической конференции // Таджикский национальный университет, апрель 2015 г.-С.129-130.
 11. Доллар ва таъсири он ба сатҳи нишондиҳандаҳои макроиқтисодии Тоҷикистон // Маҷаллаи «Ба қуллаҳои дониш» /Донишгоҳи миллии Тоҷикис-тон / ҳарҳафтаина, 10 апрели соли 2015.-№7(1374).-С.11.
 12. Домҳои институтсионалӣ дар рушди бозори коғазҳои қиматноки Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ Бахшида ба “Рӯзи илм” // Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, моҳи апрел, соли 2020.

в) Монография:

 1. Икромов Ф.Н. Институциональные основы развития рынка ценных бумаг Республики Таджикистан  /  Ф.Н.  Икромов. Моног-рафия.  –  Душанбе:  ТТНУ, 2020. – 154 с.

г) Васоитҳои таълимӣ:

 1. Икромов Ф.Н. Финансовый рынок / Ф.Н.  Икромов, С.С. Мирзоев. Учеб. пос.  –  Душанбе:  ТТНУ, 2021. – 285 с.
 2. Икромов Ф.Н. Бозори молиявӣ /  Ф.Н.  Икромов, Мирзоев С.С., Амонова Д.А., Маҳмадризоиён С. Васоити тълимӣ.  –  Душанбе:  МДМТ, 2021. – 285 с.
 3. Ikromov F.N. Financial market/ F.N. Ikromov., Sh.Y. Kurbonov Tutorials.- Dushanbe: TTNU,2021/ 285 p